Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 07.12.2021

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er viktig for å utføre oppdraget fra Olje- og energidepartementet.

Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Hvert år lager vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, analyserer vi hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg mot 2040. Dette er en overordnet analyse der vi i hovedsak ser på utvikling i kraftbalanse, kraftpriser og handel med kraft. Vurderinger av effekttilgang og forsyningssikkerhet i Norge er ikke en del av denne analysen. 

Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver.  For eksempel bruker vi kraftprisene fra analysen til å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon.  Vi bruker også kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd og til å besvare oppdrag fra Olje- og energidepartementet, for eksempel i forbindelse med arbeid med stortingsmeldinger.  

Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste året har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. EU har besluttet å oppjustere utslippsmålene for 2030 og lagt fram forslag til endringer i regelverk for å få dette til. Dette har allerede bidratt til å heve CO2-prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i Norge det siste året.  

Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Kraftprisene øker mot 2030, men faller på lenger sikt i takt med at den fornybare produksjonen i Europa øker.  

Vi har rettet feil i rapporten

Vi har oppdaget noen feil i rapporten som ble publisert 21. oktober. Vi beklager dette. Feilene er nå rettet, og vi har lagt ut oppdatert rapport.

Feilene som er rettet er:

  • Utfallsrommet i prisbanefigurene i sammendraget og figur 5-1. Feilen var at lav bane var tegnet inn for lavt.
  • Tabellen med kraftpriser i vedlegg 1. Her var det oppgitt feil tall for lav bane.
    • Figur 5-4 og 5-7 hadde også noen feil som følge av dette.
  • Noen mindre feil i figur 5-6: Utvikling i kraftprisene i de nordiske prisområdene fra 2025 til 2040.

Vi kommer også til å publisere et excelark som vedlegg til rapporten, tilsvarende det vi publiserte i fjor.