Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 31.03.2022

Vindkraft til havs

Her finner du informasjon blant annet om havenergilovforskriften og åpning av to områder for havenergi i Norge. 

Havenergilovforskrifta ble vedtatt den 12. juni 2020, og samtidig åpnet regjeringen to områder for utbygging av havenergianlegg i Norge. Disse områdene er Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II og er skissert i kartet under. Havenergilovforskrifta trådde i kraft 1. januar 2021, og meldinger om havenergianlegg kunne bli sendt inn fra denne datoen.

Kartet viser de to havområdene hvor det er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II
Kartet viser de to havområdene hvor det er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Myndigheten til å gi konsesjon til havenergianlegg ligger hos Olje- og energidepartementet (OED). Det er også OED som vil være mottakere av meldinger og søknader. NVE vil bistå OED med faglige råd i konsesjonsprosessen, og myndigheten til å godkjenne detaljplaner ligger hos NVE.

For mer informasjon om søknadsprosessen for havenergi henviser vi til OED som konsesjonsmyndighet. 

 

Saksbehandlingsgebyr

Ifølge Havenergilovforskriften § 5 skal det betales inn et saksbehandlingsgebyr til Staten v/NVE. NVE vil sende ut faktura når det er besluttet å starte saksbehandlingen. Saksbehandling av meldingen starter ikke før innbetaling er mottatt. Gebyret er fastsatt til 100 000 kroner.

Kartinformasjon

Ved oversendelse av melding og prosjektspesifikt utredningsprogram skal tiltakshaver sende kartfiler som viser tiltaket.

Følgende skal bli sendt inn:

  • To shapefiler:
    • Shapefil 1: planområdet som polygon (ikke polyline)
    • Shapefil 2: nettilknytning som linjer og punkt

Shapefilene skal ikke inneholde andre objekter, da vi kun registrerer planområdet i vår database. Objektene trenger ikke å ha andre egenskaper enn selve geometrien. Shapefilene må være georeferert i Euref’89 UTM sone 33 (wkid = 25833).

Husk at en shapefil egentlig består av flere filer; .shp .dbf .shx .prj  Den kan ha flere filer, men disse fire er minstekrav for at det skal være en fungerende shapefil.

Innkomne meldinger vil bli vist her på NVEs nettsider og i NVEs kartløsning.

Fakta om havvind

Lovverk: Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen omfattes av energiloven. Anlegg som planlegges utenfor grunnlinjen omfattes av havenergiloven.

Konsesjonsplikt: Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen er konsesjonspliktige dersom en eller flere komponenter har en spenning på over 1000 V (1 kV). Les mer her.

Grunnlinjen: Grunnlinjen er en tenkt linje mellom de ytterste holmene og skjærene langs norskekysten. Utenfor grunnlinjen har etablering av vindkraft ikke vært regulert av norsk lov. Dette er bakgrunnen for havenergilova som ble vedtatt 1. juli 2010. 

Åpning av områder: Bygging av vindkraft til havs kan som hovedregel kun skje etter at staten har åpnet området for søknader om konsesjon.

Strategisk konsekvensutredning: I 2012 gjorde NVE en strategisk konsekvensutredning av 15 utredningsområder for havvind